นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์
นายด่านศุลกากรท่าลี่

 

เกาะติดข่าว

         

       


 


ราคาน้ำมันวันนี้

 

Link ที่น่าสนใจ

  

 

    ตลาดฝั่งตรงข้ามกับด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและสภาพเมืองแก่นท้าว
แขวงไซยะบุรี
ไปเบิ่งโลด

 

 

 

ข่าวสารที่ด่านฯท่าลี่

งบทดลองด่านศุลกากรท่าลี่

ปีงบประมาณ 2559     ต.ค.58   พ.ย.58  ธ.ค.58   ม.ค.59  ก.พ.59  มี.ค. 59  เม.ย. 59 พ.ค 59(1) (2) มิ.ย. 59   ก.ค.59
ส.ค. 59  ก.ย.59  ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59

ปีงบประมาณ 2560      ต.ค. 59 พ.ย.59  ธ.ค.59   ม.ค.6  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค. 60   มิ.ย.60

 

 

   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นมะลิ) ณ ที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่ และ
ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

 

   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น. นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ได้ประชุม
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมด่านศึลกากรท่าลี่ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
และเน้นย้ำนโยบายกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการต้องมีความโปร่งใสและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ตลอดจนเข้มงวดในการตรวจปล่อยสินค้า โดยเฉพาะสินค้าผ่านแดนให้มีการ X-RAY ทุกตู้ทั้งขาเข้าและขาออก
ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ด่านฯดำเนินการจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย
และคาดว่าจะสามารถจัดเก็บในปีงบประมาณ 2559 ได้ตามประมาณการที่กำหนด

 

 


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากท่าลี่
นายเกียรติศักดิ์ โมราสุข หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าลี่

 

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรท่าลี่  ได้มอบหมายให้ นายสนธยา ดวงแข 
หัวหน้าฝ่ายควบคุม และตรวจสอบทางศุลกากร ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมส่วนราชการ/หน่วยงาน สมาคม ชมรม ได้พบปะ
พูดคุยและเสนอข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน
และเรื่องอื่นๆ ให้ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558
ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 

 

 

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

 

 

 

 


      

    

     

   

      

        

 

 

 

 


วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

                       ติดขัดปัญหาการผ่านพิธีการศุลกากรล่าช้าผิดปกติ หรือพบเห็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประพฤติมิชอบ โทร 042-889-187
หรือ...งานธุรการ...โทร 06-3053-1998 งานพิธีการ..09-0997-1318 งานพรมแดน...โทร 09-6950-5123

         หรือส่งMailสายตรงนายด่านศุลกากรท่าลี่ได้ที่ Email Add: 100969@customs.go.th